Disclaimer

De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op alle bezoekers van de website: https://www.bouchikhi.nl

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website van Advocatenkantoor Bouchikhi of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken wordt u geacht kennis van deze gebruiksvoorwaarden te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.  De website is met grote zorg en aandacht samengesteld. Advocatenkantoor Bouchikhi kan desalniettemin niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud hiervan. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie, die dient voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De op deze website opgenomen informatie is alleen bestemd voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.

Raadpleeg altijd een advocaat voor deskundig en actueel juridisch advies.

Advocatenkantoor Bouchikhi is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op deze website, waaronder virussen op de website of server of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Het gebruik dat u maakt van deze website, is voor uw eigen risico. De informatie op deze website mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gebruikt.

In de teksten op de website kunnen wijzigingen worden aangebracht zonder voorafgaande mededeling. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

(Intellectuele eigendoms-)rechten

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de website van Advocatenkantoor Bouchikhi, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, bestanden, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, data, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij Advocatenkantoor Bouchikhi. De informatie op deze website kan worden geraadpleegd voor persoonlijk gebruik. Voor ieder ander gebruik van de inhoud van deze website, waaronder het (direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledige of gedeeltelijke) met welke middelen en in welke vorm ook, reproduceren, distribueren, meedelen aan het publiek en het reproduceren en opvragen met het oog op tekst- en datamining is voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Bouchikhi vereist.

Privacy

Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens is het raadzaam het privacystatement van Advocatenkantoor Bouchikhi door te lezen.

Algemene voorwaarden

Op deze website en disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland. Op alle verstrekte diensten van Advocatenkantoor zijn de Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Bouchikhi van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten.