Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Bouchikhi B.V.

1. Algemeen
1. Advocatenkantoor Bouchikhi B.V. is een besloten vennootschap gevestigd te Utrecht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel en die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld waarin de advocatenpraktijk voor rekening en risico van mr. Y. Bouchikhi wordt uitgeoefend.
2. Opdrachtgever is de (rechts)persoon die de Opdrachtnemer opdracht geeft zijn/haar zaken voor hem/haar te behartigen als zijn/haar Opdrachtnemer c.q. adviseur, verder te noemen: “de Opdrachtgever”. Tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is pas sprake van een overeenkomst van opdracht indien deze door Advocatenkantoor Bouchikhi B.V. aanvaard is.

2. Toepasselijkheid
1. Op de tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht zijn van toepassing de onderhavige Algemene Voorwaarden van Advocatenkantoor Bouchikhi B.V., hierna: de Algemene Voorwaarden. Deze zullen ook van (uitsluitende) toepassing zijn op vervolg- of aanvullende opdrachten van Opdrachtgever.
2. Niet alleen de Opdrachtnemer, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden jegens de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer een beroep doen.
3. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt in de contractuele relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer uitgesloten.

3. Wijze van honorering
Advocatenkantoor Bouchikhi B.V. is bereid bij acceptatie van de opdracht een aanbod te doen tot het verrichten van de werkzaamheden voor een vast honorarium, exclusief Bijkomende Kosten. In het aanbod staan de voorwaarden die voor deze specifieke opdracht gelden. In het geval de opdracht zich niet leent tot een vast honorarium, wordt het honorarium van de advocaat bepaald op basis van het aantal gewerkte uren maal het honorarium van de behandelend advocaat, zoals aan Opdrachtnemer bekend gemaakt ten tijde van het verlenen van de opdracht. Het staat de Opdrachtnemer vrij om het uurtarief op 1 januari van ieder jaar te verhogen met het jaarlijkse prijsindexcijfer. Advocatenkantoor Bouchikhi B.V. is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. Het voorschot wordt tussentijds of bij het einde van de opdracht verrekend.

4. Uitvoering van de werkzaamheden
1. De overeengekomen werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd door de Advocaat die wordt aangeduid in de overeenkomst van opdracht, met dien verstande dat (onderdelen van) de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door ondersteunend personeel dat werkzaam is bij Advocatenkantoor Bouchikhi B.V.. Bij de uitvoering van de werkzaamheden staat het belang van de Opdrachtgever voorop. De Opdrachtnemer zal handelen in overeenstemming met de voor haar/hem geldende regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2. De Opdrachtgever ontvangt van alle processtukken en inhoudelijke in- en uitgaande brieven een kopie. Processtukken worden in beginsel tijdig in concept aan de Opdrachtgever voorgelegd. Belangrijke beslissingen worden steeds, tenzij dat praktisch niet goed mogelijk is, vooraf met de Opdrachtgever besproken.
3. De Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met de Opdrachtgever of diens gemachtigden, ten behoeve van wie die derden worden ingeschakeld. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook dan ook van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.
4. De Opdrachtnemer heeft bij het aanvaarden van een opdracht het recht pas te starten met de uitvoering van haar /zijn werkzaamheden na voldoening van een in rekening gebracht voorschot. Tijdens een lopende opdracht heeft de Opdrachtnemer het recht, met inachtneming van gedragsregel 14 lid 3, de uitvoering van haar/zijn werkzaamheden op te schorten zolang de Opdrachtgever in verzuim is met voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer.

5. Informatieplicht
1. De Opdrachtgever is gehouden om de Opdrachtnemer alle informatie te verschaffen die deze nodig heeft om haar /zijn werkzaamheden voor de Opdrachtgever naar behoren te kunnen uitvoeren. De Opdrachtgever is tevens gehouden Opdrachtnemer correcte informatie te verstrekken en om al de informatie die de Opdrachtnemer opvraagt, op eerste verzoek althans tijdig en volledig te verstrekken.
2. De particuliere Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer zelf op de hoogte te brengen van zijn/haar financiële toestand en wijzigingen daarin in verband met de mogelijkheid op een beroep op gefinancierde rechtsbijstand van de Raad voor Rechtsbijstand (de overheid), zoals bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

6. Toevoegingen
1. Opdrachtgever dient zelf aan de Opdrachtnemer aan te geven of zijn/haar financiële situatie (met of zonder partner) zodanig is, dat hij/zij mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging. Indien de Opdrachtgever heeft aangegeven dat hij/zij mogelijk voldoet aan de criteria van de Raad voor Rechtsbijstand om in aanmerking te komen voor een toevoeging zal de toevoeging door de Opdrachtnemer worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt op grond van de hem door de Wet op de Rechtsbijstand opgelegde criteria of Opdrachtgever in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja onder welke voorwaarden.
2. Als een toevoeging wordt verleend, wordt het honorarium van de Opdrachtnemer door de Raad voor Rechtsbijstand betaald, maar moet door Opdrachtgever wel een eigen bijdrage worden betaald aan de Opdrachtnemer. De hoogte van deze bijdrage wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand conform de voor en bij de Raad voor Rechtsbijstand geldende criteria.
3. Indien aan Opdrachtgever een toevoeging wordt verleend, is Opdrachtgever gehouden om tegelijkertijd met de Overeenkomst van Opdracht een Cessie overeenkomst met Opdrachtnemer te sluiten, waarin wordt bepaald dat Opdrachtgever eventuele toekomstige rechten uit proceskostenveroordelingen bij voorbaat aan Opdrachtnemer overdraagt, zulks met verwijzing naar artikel 32 lid 3 van het Besluit Vergoeding Rechtsbijstand 2000, zoals dit luidt vanaf 15 augustus 2013. Indien Opdrachtgever weigert de Cessieovereenkomst te ondertekenen, zal Opdrachtnemer geen uitvoering geven aan de opdracht en de Raad verzoeken zich te mogen onttrekken als advocaat.
4. Indien de Raad voor Rechtsbijstand een eenmaal verleende toevoeging intrekt of wijzigt, wordt de Opdrachtgever aangemerkt als betalende cliënt. Opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk bekend hiermee en dit te accepteren.

7. Bijkomende kosten
1. Een Opdrachtgever is in beginsel gehouden zelf de Bijkomende kosten te betalen. Onder Bijkomende kosten worden verstaan: griffierecht (niet met BTW belast), kosten die de deurwaarder maakt ten behoeve van het uitbrengen van de dagvaarding en het leggen van beslagen, het betekenen van dagvaardingen zelf, het betekenen van vonnissen, het opvragen van uittreksels bij de Gemeentelijke Basis Administratie, alsook de kosten verbonden aan het eventuele horen van getuigen en deskundigen, daaronder ook begrepen het honorarium voor tolken en /of vertalers, voor zover deze niet vallen onder de kosten die worden gedekt door een geldige aan Opdrachtgever verleende toevoeging.
2. Onder Bijkomende Kosten worden ook begrepen proceskostenveroordelingen. Als een procedure wordt verloren, dan is de Opdrachtgever degene die door de rechtbank wordt veroordeeld in de proceskosten. Dat zijn de kosten, die de wederpartij maakt aan Griffierechten en rechtskundige bijstand. Het is de Rechtbank, die bepaalt hoe hoog de proceskostenveroordeling is.
3. Indien tijdens of na afloop van een procedure andere kosten bij de Opdrachtnemer in rekening worden gebracht, die nog niet door de Opdrachtgever zijn voldaan, is de Opdrachtgever gehouden ook deze kosten aan de Opdrachtnemer te vergoeden.

8. Betaling, voorschotten
1. De Opdrachtgever dient alle nota’s binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij de Opdrachtnemer schriftelijk heeft aangegeven dat een andere betalingstermijn geldt.
2. Bij overschrijding van de geldende betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de op het moment van de vertraging geldende wettelijke rente verschuldigd in het geval van een particuliere Opdrachtgever en in het geval van een zakelijke Opdrachtgever is de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3. De Opdrachtnemer is gerechtigd pas te starten met de overeengekomen werkzaamheden na voldoening door Opdrachtgever van de door de Opdrachtnemer in rekening gebrachte voorschotten terzake honorarium dan wel de Eigen Bijdrage dan wel een voorschot voor de hiervoor genoemde Bijkomende Kosten dan wel een combinatie hiervan. De Opdrachtnemer is gerechtigd in voorkomend geval betaling per omgaande te verlangen. In rekening gebrachte en betaalde voorschotten worden verrekend met de eindafrekening van de betreffende opdracht.
4. Indien Opdrachtgever niet en/of niet tijdig aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet, is de Opdrachtnemer gerechtigd om haar/zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang met inachtneming van gedragsregel 14 lid 3 op te schorten.
5. Indien de Opdrachtnemer over moet gaan tot het nemen van invorderingsmaatregelen tegen een Opdrachtgever die in verzuim verkeert, is de Opdrachtgever gehouden de kosten van buitengerechtelijke incasso te betalen.
6. De Opdrachtgever ziet door ondertekening van de overeenkomst van opdracht af van het beroep op opschorting of verrekening.
7. Als de kosten van rechtsbijstand op derden kunnen worden verhaald, zal niet worden gewerkt op basis van de eventueel verleende toevoeging, maar vergoedt de Opdrachtgever de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van het voor de behandelend Advocaat geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren en BTW.

9. Aansprakelijkheid
Er is alleen sprake van een beroepsfout indien sprake is van een in kracht van gewijsde gegane uitspraak van een daartoe bevoegde gerechtelijke instantie, hetzij de tuchtrechter hetzij de civiele rechter, hetzij allebei. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor eventuele beroepsfouten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de Opdrachtnemer wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het totaal door de Opdrachtnemer in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief verschotten en omzetbelasting tot een maximum van € 15.000,–. Opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte vervolgschade die Opdrachtnemer lijdt ten gevolge van een beroepsfout van Opdrachtnemer of een Advocaat in dienst van Opdrachtnemer.

10. Intellectuele eigendom
Tenzij schriftelijk anders is bepaald, bezit en behoudt de Opdrachtnemer de intellectuele (eigendoms)rechten op al haar/zijn werk, waartoe onder meer behoren haar brieven, processtukken, adviezen, notities, artikelen en alle concepten daarvan.

11. Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur
1. De Opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten – en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling is te vinden op de website van Advocatenkantoor Bouchikhi B.V. www.bouchkhi.nl De klachtenregeling ligt tevens ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtprocedure. Deze procedure houdt in dat Opdrachtgever zijn/haar klachten eerst aan de Opdrachtnemer kenbaar maakt. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van een opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze Geschillencommissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere Opdrachtgever, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere Opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij/ zij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het reglement in arbitrage. Het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur is toepasselijk door en na ondertekening van de overeenkomst van opdracht.
2. Overige geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Utrecht. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en de opdrachtgever is onderworpen aan het Nederlands recht.

12. Beëindiging van de opdracht
1. Indien de Opdrachtgever zijn/haar verplichtingen tegenover de Opdrachtnemer dan wel door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft de Opdrachtnemer het recht de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden.
2. De Opdrachtnemer is ook gerechtigd de overeenkomst van opdracht te ontbinden in het geval de Opdrachtgever de door de Opdrachtnemer opgevraagde informatie, die deze nodig heeft om de overeenkomst van opdracht naar /zijn behoren te kunnen uitvoeren, niet en/of niet tijdig verstrekt, of informatie verschaft die niet correct en/of deugdelijk is.
3. Als het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel zich voordoet is de Opdrachtnemer alsdan niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever mogelijk lijdt ten gevolge van zodanige ontbinding. De in de overeenkomst van opdracht en de Algemene Voorwaarden gemaakte afspraken omtrent vergoeding van salaris en kosten – rente en incasso daaronder begrepen – blijven onverminderd van kracht totdat deze door de Opdrachtnemer integraal zullen zijn voldaan.
4. Het staat de Opdrachtgever te allen tijde vrij deze overeenkomst van opdracht op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn van één maand. De opzegging dient per aangetekend schrijven te worden gedaan. De Opdrachtnemer zal de tot het moment van opzegging verrichte werkzaamheden in rekening brengen. Daaronder ook begrepen door derden verrichte werkzaamheden, zoals deurwaarders, tolken en zo verder. De Opdrachtgever dient alle openstaande of nagekomen nota’s per omgaande te voldoen.

13. Miscellaneous
1. Alle vorderingsrechten die de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer kan inroepen, vervallen in elk geval één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
2. De Opdrachtnemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Opdrachtgever zal in een dergelijk geval de aangepaste Algemene Voorwaarden toegezonden krijgen met het verzoek deze binnen een bepaalde termijn te accepteren, bij gebreke waarvan hij / zij geacht worden deze te hebben geaccepteerd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in april 2017 en in september 2020 voor het laatst herzien, Advocatenkantoor Bouchikhi B.V.